OGŁOSZENIE

Zarząd Banku   Spółdzielczego   w   Wolbromiu  informuje,   że  w  dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 9:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu - Sala Narad II piętro odbędzie się zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wolbromiu


z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium.
    2. Przyjęcie regulaminu obrad – podjęcie uchwały.
    3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad –podjęcie uchwały.
    4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
    5. Wybór Komisji:
    a) mandatowo-skrutacyjnej;
    b) wnioskowej;
    c) d.s. odpowiedniości;
    6. Zmiana Statutu Banku:
    a) przedstawienie proponowanych zmian,
    b) dyskusja,
    c) podjęcie Uchwały.
    7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za rok 2018, przedstawienie bilansu oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
    8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
    9. Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2019.
    10. Przedstawienie wyników oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku.
    11. Przedstawienie wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
    12. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2018.
    13. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
    14. Zapoznanie z Raportem z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.
    15. Zapoznanie z Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS             w Wolbromiu.  
    16. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
    17. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
    b) zatwierdzenia Raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu;
    c) zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS           w Wolbromiu.
    d) Przyjęcie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2018.;
    e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
    f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku:


    1) Prezesowi Zarządu Witoldowi Myszor,
    2) Zastępcy Prezesa Zarządu Zofii Mydlarczyk,
    3) Członkowi Zarządu Bożenie Kozieł,
    4) Członkowi Zarządu Barbarze Pacia,
    g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku;
    h) uchwalenia kierunków działalności Banku na 2019r.;
    i) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań;
    j) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
    k) ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
    l) wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
    18. Przedstawienie Polityki ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, dyskusja – podjęcie uchwały.
    19. Przedstawienie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, dyskusja – podjęcie uchwały;
    20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu.
    21. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
    22.  Zamknięcie obrad.


Zarząd Banku

Kredyty

Stopa redyskonta weksli

1,75%

Stopa lombardowa

2,50%

Depozyty 3M

Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-08-21
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,41 +3,31%
Wspierane przez Money.pl