ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


OGŁOSZENIE


 

Zarząd Banku   Spółdzielczego   w   Wolbromiu  informuje,   że  w  dniu
29 czerwca 2023r. o godz. 900 w lokalu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu,
przy  ul. Krakowskiej 26 - Sala Narad II piętro odbędzie się 


ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI


Banku Spółdzielczego w Wolbromiu

 

z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Członków Prezydium.
2.    Przyjęcie regulaminu obrad – podjęcie uchwały.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad –podjęcie uchwały.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
5.    Wybór Komisji:
a)    mandatowo-skrutacyjnej;
b)    wnioskowej;
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za rok 2022, przedstawienie bilansu oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
8.    Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2023.
9.    Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2022.
10.    Propozycja podziału nadwyżki bilansowej.
11.    Zapoznanie z Raportem z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.
12.    Zapoznanie z Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu w 2022 roku.  
13.    Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej.
14.    Zapoznanie z Raportem z samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
15.    Zapoznanie z Raportem z samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej BS w Wolbromiu.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu; 
17.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
b)    zatwierdzenia Raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu;
c)    zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w BS w Wolbromiu.
d)    przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolbromiu za rok 2022;
e)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
f)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku:
1)    Prezesowi Zarządu Witoldowi Myszor;
2)    Wiceprezesowi Zarządu Bożenie Kozieł;
3)    Członkowi Zarządu Krzysztofowi Olszańskiemu;
g)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok; 
h)    uchwalenia kierunków działalności Banku na 2023 rok;
i)    ustalenia najwyższej sumy zobowiązań;
j)    podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022;
k)    oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej;
l)    oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok;   
m)    wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
18.    Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
19.    Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku