FATCA

Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act -  jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

 

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;

2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;

3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

 

Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polsce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa weszła w  życie 1.12.2015 r.


Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

 Bank w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:

1) przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;

2) przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);

3) terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.


Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

 Dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku Spółdzielczego w  Wolbromiu to oświadczenie FATCA.


Do pobrania:

 

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie:

-osobiście do Oddziału  obsługującego rachunek,

-osobiście do innego , dowolnie wybranego Oddziału

-przesłać drogą korespondencyjną na adres: 32-340 Wolbrom ul. Krakowska 26

 Informacja na temat statusu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Banku  Spółdzielczego w Wolbromiu) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service - Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.

W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Banku Spółdzielczego w Wolbromiu oraz wywiązania się z obowiązków nałożonych na  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Nasz Bank  został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi:  Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, GIIN – 8SYT74.99999.SL.616 ; uzyskując tym samym status Raportującej Instytucji Finansowej (Reporting Financial Institution).

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu jako instytucja finansowa stosując ustawodawstwo FATCA identyfikuje, weryfikuje  oraz raportuje klientów spełniających przesłanki FATCA. Status Raportującej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów  Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu jest  w pełni bezpieczne i korzystne, również dla klientów zagranicznych.


Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany statusu FATCA ?

W przypadku zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku Spółdzielczego w   Wolbromiu o takiej zmianie.