OGŁOSZENIE

ZATRUDNIMY OSOBĘ NA

STANOWISKO SPRZĄTACZKI

  

OKRES REKRUTACJI DO 14.06.2024R.

 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu Odział w Wolbromiu proszone są o składanie CV w Oddziale Banku w Wolbromiu ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom lub w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Wolbromiu ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom.    


 

Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na poniżej zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom, tel.: 32/ 647 20 60, e-mail: bank@bs-wolbrom.com.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 26; drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres: iod@bs-wolbrom.com.pl
Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu zatrudnienia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu Oddział w Wolbromiu na stanowisko ds. sprzedaży  
Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Podstawą prawną podania danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu jest art. 221 § l i 4 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt. c i f RODO, zatem osoba odpowiadająca na poniżej zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest obowiązana do ich podania.
Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego, nie będą dalej przetwarzane, a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
Jednoczenie uprzejmie informujemy, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO prawo:
a)    dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania. Osoba taka jest też uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
b)    żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c)    żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,    
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
e)    żądania od administratora informacji, czy poinformował każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt. b, c i d, 
f)    otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.
 
W celu realizacji powyższych uprawnień uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi administratora danych lub Inspektora Danych Osobowych zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy również, że zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas GlODO), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
Skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1.